Opiskelumenetelmät

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS, laki ammattillisesta koulutuksesta 531/2017). Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus sekä mahdollinen muulla tavoin (esim. harrastuneisuus) alalle hankittu osaaminen.

Noudatamme hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa 2016–2019 edistämällä sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa (tasa-arvo-ohjelman luku 4) mm. lisäämällä opettajien tasa-arvotietoisuutta ja antamalla heille välineitä tasa-arvotyöhön.


Lähiopinnot

opiskelumenetelma 1Koulutuksissa kunkin asiakokonaisuuden alussa opiskellaan aiheen teoriaa. Teoriaopetuksen opetusmenetelmien valinnassa ja sisällöllisissä painotuksissa huomioidaan opiskelijaryhmän

 • osaamisen taso
 • henkilökohtaiset oppimisvalmiudet
 • motivaatio
 • käsiteltävissä oleva aihe ja sen sisältö sekä
 • tavoitteet.

Opetusmenetelmät perustuvat

 • kouluttajien ja opiskelijoiden yhteiseen työskentelyyn
 • yksilö- ja ryhmämenetelmiin ja
 • osallistuvaan oppimiseen.

Toteutuksessa hyödynnetään

 • vuorovaikutteisia luentoja
 • oppimistehtäviä
 • ryhmätöitä
 • keskustelua
 • henkilökohtaista ohjausta
 • yritys- ja asiantuntijavierailuja
 • sosiaalista mediaa
 • webinaareja.

Teoriaopetus saatetaan jaksottaa myös työssä tapahtuvan osaamisen kehittämisen jaksolle esim. siten, että työpaikalla ollaan kolme päivää viikossa ja teoriaopetusta on kahtena päivänä viikossa. Näin opetusta voidaan kohdentaa työpaikoilla esille tulleisiin aiheisiin.


Etäopinnot

Etäopiskelu koostuu tavoitteellisista tehtävistä, jotka ovat kaikille yhteisiä tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisia. Opiskelija perehtyy esimerkiksi oman alansaopiskelumenetelma 2

 • toimintaympäristöön
 • palveluihin
 • ammatteihin sekä
 • mahdolliseen tulevaan yritystoimintaansa.

Tehtävissä panostetaan jokaisen henkilökohtaisiin kehittämiskohteisiin ja tehtäviä henkilökohtaistetaan lisäksi työssä tapahtuvan osaamisen kehittämisen mukaan.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen yhtenä tavoitteena on oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaatio ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa. Pyrimme vastaamaan näihin tavoitteisiin mm. seuraavasti:

 • Tarjoamme etäyhteyksien kautta alaan liittyviä webinaareja tai asiantuntijaluentoja.
 • Hyödynnämme opiskeltavaan alaan liittyvissä hankkeissa koottuja verkkoluentomateriaaleja sekä sosiaalista mediaa.
 • Opetamme tiedonhakutaitoja kuten esim. erilaisten tietokantojen hyödyntämistä.
 • Pyrimme kehittämään mediakriittisyyttä ja tiedon soveltamistaitoja.
 • Opetamme nykyaikaiseen verkostomaiseen työskentelytapaan, joka samalla kehittää tiimityöskentelytaitoja.

Vastuuopettaja ohjaa, antaa palautetta ja arvioi etätehtäviä henkilökohtaisessa tai ryhmäohjauksessa kasvokkain tai verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opettaja on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse etäopintojen aikana. Kaikki tarvittava materiaali, sisällöt, tehtävät ja tehtäväpalautukset sekä aikataulut löytyvät oppimisympäristö Moodlesta. Etäopintojen yhteydessä hyödynnetään Moodlen lisäksi Adoben Connect Pro -järjestelmää.

Lisätietoa oppimisympäristöstä

koulutussopimus: osaamisen hankkiminen työssä

Osaamisen hankkiminen työssä eli koulutussopimuksella (KOSO) sovittu työelämäjakso toteutetaan aidoissa työympäristöissä ja -kohteissa opettajan sekä asiantuntevan työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Opiskelijat etsivät itse työssä oppimisen paikan, mutta viime kädessä työpaikan saamisesta on vastuussa oppilaitos.

Vastuuopettaja varmistaa työpaikan soveltuvuuden ja sen, että siellä on riittävästi ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa ohjaukseen ja oppimisen arviointiin. Mikäli opinnot ovat tutkintotavoitteisia varmistamme, että työpaikalla on tutkinnon arviointiin perehdytetyt työpaikka-arvioijat.

Kiinnitämme huomiota siihen, että työpaikalla olisi työpaikkaohjaajakoulutuksen käynyt henkilö. Perehdytetty työpaikkaohjaaja ohjaa, kannustaa ja arvioi työssä oppijaa ja toimii työpaikan yhdyshenkilönä työssä tapahtuvaan osaamisen hankkimiseen liittyen. Työelämäjaksoisista tehdään kirjallinen koulutussopimus, jossa sovitaan tavoitteista ja tehtävistä. Kouluttaja käy työpaikalla 1–2 kertaa jakson aikana (tarvittaessa useamminkin) ja on tavoitettavissa jakson aikana muulloin puhelimitse, sähköpostitse tai verkon kautta.

Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa, jonka avulla kouluttaja seuraa osaamisen hankkimisen etenemistä. Työpaikkaohjaaja vahvistaa tavoitteiden mukaisen toiminnan. Työelämäjakson arviointi tehdään kasvokkain ja kirjallisesti.

Arviointi, palaute ja jatkosuunnitelma

Opiskelija saa koulutuksen ajan palautetta osaamisestaan. Palautteesta vastaa vastuuopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa.

 • Kurssipalaute on aina sanallinen/kirjallinen ja tuottaa suoritusmerkinnän (S).
 • Työelämäjakson palautteessa käytetään työssä tapahtuvan osaamisen kehittämisen palautelomaketta ja tähän palautekeskusteluun osallistuu myös työpaikan edustaja.
 • Jos opiskelijalla on poissaoloja sairauden tms. syyn takia, voi hän suoritusmerkinnän saadakseen korvata opinnot opettajan kanssa sovitulla tavalla.

TE-koulutukset

TE-koulutuksien päätteeksi laaditaan ARVIin jatkosuunnitelma opiskelijan osaamisesta ja taidoista. Arvio käydään opiskelijan kanssa läpi ennen sen jättämistä TE-toimistoon. Tavoitteena on, että opiskelijalla on tiedossaan, miten hän jatkaa koulutuksen jälkeen työelämään tai muuhun suunnitelmaan. Lisäksi kootaan OPAL-palautteet.

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00