Skip to main content

Opiskelumenetelmät

 
LÄHIOPINNOT

Koulutuksissa kunkin asiakokonaisuuden alussa opiskellaan aiheen teoriaa. Teoriaopetuksen opetusmenetelmien valinnassa ja sisällöllisissä painotuksissa huomioidaan opiskelijaryhmän osaamisen taso, henkilökohtaiset oppimisvalmiudet, motivaatio,käsiteltävissä oleva aihe ja sen sisältö sekä tavoitteet.

Opetusmenetelmät perustuvat kouluttajien ja opiskelijoiden yhteiseen työskentelyyn,yksilö- ja ryhmämenetelmiin jaosallistuvaan oppimiseen.

Toteutuksessa hyödynnetään vuorovaikutteisia luentoja, oppimistehtäviä, ryhmätöitä, keskustelua, henkilökohtaista ohjausta, yritys- ja asiantuntijavierailuja, sosiaalista mediaa ja webinaareja.

Teoriaopetus saatetaan jaksottaa myös työssä tapahtuvan osaamisen kehittämisen jaksolle esim. siten, että työpaikalla ollaan kolme päivää viikossa ja teoriaopetusta on kahtena päivänä viikossa. Näin opetusta voidaan kohdentaa työpaikoilla esille tulleisiin aiheisiin.

ETÄOPINNOT

Etäopiskelu koostuu tavoitteellisista tehtävistä, jotka ovat kaikille yhteisiä tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisia. Opiskelija perehtyy esimerkiksi oman alansa toimintaympäristöön, palveluihin, ammatteihin sekä mahdolliseen tulevaan yritystoimintaansa.

Tehtävissä panostetaan jokaisen henkilökohtaisiin kehittämiskohteisiin ja tehtäviä henkilökohtaistetaan lisäksi työssä tapahtuvan osaamisen kehittämisen mukaan.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen yhtenä tavoitteena on oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaatio ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa. Pyrimme vastaamaan näihin tavoitteisiin mm. seuraavasti:

  • Tarjoamme etäyhteyksien kautta alaan liittyviä webinaareja tai asiantuntijaluentoja.
  • Hyödynnämme opiskeltavaan alaan liittyvissä hankkeissa koottuja verkkoluentomateriaaleja sekä sosiaalista mediaa.
  • Opetamme tiedonhakutaitoja kuten esim. erilaisten tietokantojen hyödyntämistä.
  • Pyrimme kehittämään mediakriittisyyttä ja tiedon soveltamistaitoja.
  • Opetamme nykyaikaiseen verkostomaiseen työskentelytapaan, joka samalla kehittää tiimityöskentelytaitoja.

Vastuuopettaja ohjaa, antaa palautetta ja arvioi etätehtäviä henkilökohtaisessa tai ryhmäohjauksessa kasvokkain tai verkko-oppimisympäristö Moodlessa.  Käytämme myös YritysTulkki.fi-palvelua. Kaikki tarvittava materiaali, sisällöt, tehtävät ja tehtäväpalautukset sekä aikataulut löytyvät oppimisympäristö Moodlesta. Etäopintojen yhteydessä hyödynnetään Moodlen lisäksi sekä Skype for Business että TeamViewer -järjestelmiä.

Opettaja on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse etäopintojen aikana.

ARVIOINTI, PALAUTE JA JATKO- SEKÄ URASUUNNITELMAT

Opiskelija saa koulutuksen ajan palautetta osaamisestaan. Palautteesta vastaa vastuuopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa.

  • Kurssipalaute on aina sanallinen/kirjallinen ja tuottaa suoritusmerkinnän (S).
  • Työelämäjakson palautteessa käytetään työssä tapahtuvan osaamisen kehittämisen palautelomaketta ja tähän palautekeskusteluun osallistuu myös työpaikan edustaja.
  • Jos opiskelijalla on poissaoloja sairauden tms. syyn takia, voi hän suoritusmerkinnän saadakseen korvata opinnot opettajan kanssa sovitulla tavalla.
  • Jokaisen tutkintokoulutukseen osallistujan kanssa laaditaan urasuunnitelma.
  • Opiskelija täyttää opintojen alkuvaiheessa HOKSin laadinnan jälkeen sekä opintojen päättyessä Amispalautteen, joka on valtakunnallinen, kaikilta ammatillisiin tutkintoihin osallistuvilta koottava palaute.
TE-koulutukset

TE-koulutuksien päätteeksi laaditaan ARVIin jatkosuunnitelma opiskelijan osaamisesta ja taidoista. Arvio käydään opiskelijan kanssa läpi ennen sen jättämistä TE-toimistoon. Tavoitteena on, että opiskelijalla on tiedossaan, miten hän jatkaa koulutuksen jälkeen työelämään tai muuhun suunnitelmaan. Lisäksi kootaan OPAL-palautteet.

HOKS

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS, laki ammattillisesta koulutuksesta 531/2017). Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus sekä mahdollinen muulla tavoin (esim. harrastuneisuus) alalle hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin opas opiskelijalle

Koulutussopimus

Koulutussopimuksella (osaamisen hankkiminen työelämässä) sovittu työelämäjakso toteutetaan aidoissa työympäristöissä ja -kohteissa opettajan sekä asiantuntevan työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Koulutussopimuksessa sovitaan tavoitteista ja tehtävistä. Opiskelijat etsivät itse työssä oppimisen paikan, mutta viime kädessä työpaikan saamisesta on vastuussa oppilaitos.

Vastuuopettaja varmistaa työpaikan soveltuvuuden ja sen, että siellä on riittävästi ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa ohjaukseen ja oppimisen arviointiin. Mikäli opinnot ovat tutkintotavoitteisia varmistamme, että työpaikalla on tutkinnon arviointiin perehdytetty työelämäarvoija. Työpaikkaohjauksessa apuna toimii vastuukouluttaja.